May 31

Sosyal devlet ilkesi gereğince sağlık hizmetleri konusunda çeşitli mevzuat (kanun, yönetmelik, yönerge vs.) ile sağlık hizmetleri belirli standartlara oturtulmaya çalışılmakta, sağlık personeli için de çeşitli zorunlu veya etik kurallar getirilmektedir. Ancak biz tüm bu mevzuatı tek tek burada yazamayacağımızdan dolayı sağlık hizmetleri konusunda geçerli olan sağlık mevzuat ve kurallara ait çeşitli linkler vermekle yetineceğiz;

Bilgilerin çoğunu yayınlamamıza izin veren www.hukuki.net sitesine de ayrıca teşekkür ederiz.

Alıntı yeri: http://www.hukuki.net/www.saglikhukuku.net/

KANUNLAR :

» Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

» Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve çalışma Esaslarına Dair kanun, Devlet Memurları kanunu ve Tababet ve şuabatı Sanatlarının tarzı icrasına dair kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

» Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun

» Sağlık Personelinin Tazminat ve çalışma Esaslarına Dair Kanun

» Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun

» Tababet ve şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanun

» Türk Tabipleri Birliği Kanunu

» Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu

» Türk Eczacıları Birliği Kanunu

» Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun

YÖNETMELİKLER :

» Hasta Hakları Yönetmeliği

» Genel Sağlık Sigortası işlemleri Yönetmeliği

» Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği

TÜZÜKLER :

» Uluslararası Sağlık Tüzüğü

» Sosyal Sigorta Sağlık işlemleri Tüzüğü

» Özel Hastaneler Tüzüğü

» Yapı işlerinde işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü

cialis

written by admin \\ tags: , , , , ,