May 30

Özel güvenlik hizmetleri meslek standartı :

I. UNVAN VE TANIMI

Unvan: Özel Güvenlik Görevlisi

Tanım: Güvenlik Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, bina ve tesislerde, hukuk kurallarına uygun talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can, mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

II. GÜVENLİK GÖREVLİSİ’NİN GÖREVLERİ VE YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER:

Özel Güvenlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.

III. GÖREVLER –  İŞLEMLER 

GÖREVLER İŞLEMLER
A İş Organizasyonu Yapmak A01 Vardiyayı teslim almak
    A02 Ön danışma hizmetlerini yapmak
    A03 Ziyaretçi ve personel giriş-çıkış kayıtlarını tutmak
    A04 Tesise girip-çıkan araç kayıtlarını tutmak
    A05 Giriş-çıkışları kayda bağlı olan yerleri kayıt altına almak
    A06 İş yeri içinde diğer çalışanlar ile bilgi iletişimini sağlamak
    A07 Görevine engel olan sorunları ilgililere bildirmek
    A08 Kayıp ve buluntu eşyaları kayıt altına almak
    A09 Buluntu eşyaları tutanakla teslim etmek
    A10 Önceden bildirilen emanetleri teslim almak
    A11 Güvenlik araç ve gereçlerini temin/teslim etmek
    A12 Güvenlik araç, makine ve ekipmanının bakımının yapılmasını sağlamak
B Görev Alanı İçinde ve Yakın Çevresinde Gözetim Yapmak B01 Yakın çevreyi gözetim altında tutmak
    B02 Sabit nokta nöbetinde gözlem yapmak
    B03 Devriye nöbetinde gözetim yapmak
    B04 Kamera görüntülerini izlemek
    B05 Refakat hizmetlerini sağlamak
C Görev Alanı İçinde Denetim Yapmak C01 Arama yapmak
    C02 Devriye denetim tespitini yapmak
    C03 Tesisteki malzeme ve demirbaşların korunmasını sağlamak
    C04 Görev yerinde güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak
    C05 Araçların park düzenine uymalarını sağlamak
    C06 Tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek
D Görev Alanını Kontrol Etmek D01 Kritik bölgeleri kontrol etmek
    D02 Kontrol formlarını doldurmak
    D03 Fiziki tedbirleri kontrol etmek
    D04 Teknik tedbirleri kontrol etmek
    D05 Giriş kartı uygulamalarını kontrol etmek
E Acil/Beklenmedik Olaylara Müdahale   Acil/Beklenmedik Olaylara Müdahale Etmek E01 Acil/beklenmedik olaylarda insanların tahliyesine yardımcı olmak
    E02 Acil/beklenmedik olayları ilgili yerlere bildirmek
    E03 Yangına ilk müdahaleyi yapmak
    E04 Görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek
    E05 Kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanığı alıkoymak
    E06 Suç mahallinin korunmasını sağlamak
    E07 Suç delillerini muhafaza etmek
    E08 Olay tutanağı tutmak
    E09 Sanığı kolluk kuvvetlerine teslim etmek
    E10 Tanıklık yapmak
    E11 Eşgal tanımlamak
    E12 Sivil Savunma Teşkilatına yardımcı olmak
F Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek F01 Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
    F02 Meslekle ilgili yayınları,teknolojik gelişmeleri izlemek
    F03 Meslekle ilgili hizmetiçi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak
       

 

Aşağıda 4. 5. ve 6. bölümlerde yer alan listeler mesleğin geneli ile ilgili olup, mesleğin daha iyi anlaşılması için standarda dahil edilmiştir. Sözkonusu listeler alfabetik olarak hazırlanmış olup, bir işyerinden diğerine değişebilmektedir.

IV. GENEL OLARAK KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLAR
Araçlar, Makine ve Ekipmanlar

Alarm sistemleri
Araç altı arama aynası
Aydınlatma sistemleri
Bilgisayar destekli kayıt ve kontrol sistemi
Bilgisayar kontrollü güvenlik sistemi
Bisiklet
Cop
Çelik yelek
Çeşitli hizmet araçları (otomobil, motorsiklet vb.)
Düdük
Dürbün
El dedektörü
El feneri
Elektronik bariyer
Fotoğraf makinesi
İşaret fişeği
Kamera
Kamera kayıt cihazı
Kelepçe
Kontrol kurma saati
Megaforn
Metal kapı dedektörü
Monitör
Sis dedektörü
Telefon
Telsiz
Turnike sistemleri
X-Ray cihazı
Gereçler (Malzemeler)

Araç kayıt defteri
Basılı formlar
Evrak kayıt defteri
Güvenlik teçhizatı devir teslim defteri
Kağıt
Kalem
Sprey
Tur kontrol defteri
Üniforma
Vardiya defteri
Yaka kartı
Ziyaretçi araç kimlik kartı
Ziyaretçi kayıt defteri
Ziyaretçi kimlik kartı
 IV. GENEL BİLGİ VE BECERİLER

Araç, gereç ve ekipman bilgisi
Dinleme yeteneği
Ekip içinde çalışma yeteneği
Eşgal tanımlama bilgisi
Görsel yetenek
Halkla ilişkiler bilgisi
Hatırlama yeteneği
Hızlı ve pratik düşünme yeteneği
İkna yeteneği
İletişim yeteneği
İlkyardım bilgisi
İnsan psikolojisi bilgisi
İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri bilgisi
İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi
Karar verme yeteneği
Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi
Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi
Mesleki terim bilgisi
Öğrenme yeteneği
Protokol bilgisi
Trafik bilgisi
Yakın dövüş teknikleri bilgisi
Yangın söndürme bilgisi
VI. GENEL TUTUM VE DAVRANIŞLAR (1)

Araştırıcı olmak
Çalışkan olmak
Detaylara özen göstermek
Dikkatli olmak
Dürüst olmak
Enerjik olmak
Etkili ve güzel konuşmak
Gözlemci olmak
Güleryüzlü olmak
Güvenilir olmak
İnsan ilişkilerine özen göstermek
İş disiplinine sahip olmak
İşyeri çalışma prensiplerine uymak
İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek
Kararlı olmak
Meslek ahlakına sahip olmak
Planlı ve organize olmak
Sabırlı olmak
Saygılı olmak
Sır saklamak
Soğukkanlı olmak
Sorumluluk sahibi olmak
Tarafsız olmak
Temiz olmaya özen göstermek
Titiz olmak
Yeniliklere açık olmak
Zamanı iyi kullanmak
V. ULUSLARARASI STANDARD MESLEK SINIFLANDIRMA SİSTEMİ

(ISCO-88) İLE KARŞILAŞTIRMA

Elinizdeki “Güvenlik Görevlisi Meslek Standardı” ISCO-88 sınıflandırma sisteminde “Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış Koruyucu Hizmetler Görevlileri” ünite grubunda (Ana Grup 5, Alt-Ana Grup 51, Alt Grup 516 ve Ünite Grubu 5169) yer almaktadır.

VI. AVRUPA BİRLİĞİ’NCE ORTAK KABUL GÖREN MESLEK PROFİLLERİ İLE KARŞILAŞTIRMA

Avrupa Birliği’nce ortak kabul gören meslek profilleri, kısa adı CEDEFOP olan Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi tarafından hazırlanmaktadır. Ancak, güvenlik görevliliği mesleği için hazırlanmış bir profil mevcut olmadığından karşılaştırma yapılamamıştır.

VII. MESLEĞİN BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEKTEKİ EĞİLİMLER

VIII. Türk İşgücü Piyasasında

Türkiye’de hizmet sektörünün giderek önem ve ağırlık kazanmasına paralel olarak, 90’lı yıllardan itibaren “özel güvenlik hizmetleri”nin gelişme göstermeye başladığı gözlenmektedir. Bu alanda, güvenlik görevlisi olarak adlandırılan meslek dalı, yakın korumadan farklı olarak bina ve tesislerde can ve mal güvenliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Günümüzde sadece bina ve tesisler olarak genellenen mesleğin uygulama alanlarının gelecekte giderek, fabrika, hastane, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, eğitim kurumları, turizm tesislerini koruma, kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını koruma, enerji saha ve depo alanlarını koruma gibi uzmanlıklara ayrılması beklenmektedir. Mevcut ve gelecekteki değişimler dikkate alındığında, vasıflı işgücü talebi bu alanın giderek daha fazla, temel ihtiyaçlarından birisini oluşturacaktır. Mesleğin özelliği nedeniyle eleman seçimi büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’de bugün, bu mesleğin istihdamı ve eğitimi kamu kurumları ile birlikte ağırlıklı olarak özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Firmalar/Kurumlar eleman ihtiyaçlarını daha çok ilan yoluyla karşılamaktadır. Eğitim hizmetleri, iş başında eğitim, hizmet içi eğitim, kısa süreli kurslar vb. şeklinde sürdürülmektedir. Özelleşmenin hızlanması ve özel sektörün bu alandaki varlığını güçlendirmesi ile istihdam oranının artarak devam etmesi beklenmektedir. Özellikle büyük şehirlerde istihdam olanağı bulunmakla birlikte, küçük yerleşim yerlerinde mesleğe olan talebin giderek artması dikkati çeken bir gelişme olarak kabul edilmektedir.

Özel güvenlik hizmetleri kendi içinde gelişirken aynı zamanda, teknolojik gelişmeler, güvenlik görevlisinin işini kolaylaştırmakta ve güvenliğin etkinliğini artırmaktadır. Gelişen teknolojiyle güvenlik hizmeti; fiziki kontrol ve denetimden çok görsel kontrol ve denetime dönüşmektedir. Kullanılan teknik ekipmanların da günden güne gelişmesi ve çeşitlenmesi ile birlikte bu alanda yeni bir yan sanayi dalı oluşmaktadır.

Ailelerin isteği, üniformanın bireylere çekici gelmesi, toplum içinde söz sahibi olma gibi nedenler bireylerin bu mesleği seçmelerinde önemli olabilmektedir. Bununla birlikte; görev alınan yerin konumu, çalışma şartları (açık hava, karanlık, yalnızlık, sosyal ilişkilerin sınırlanması, vardiyalı sistem vb.), ast-üst ilişkilerindeki disiplin bireylerin mesleğe devam etmelerini olumsuz etkileyen faktörlerdir. Ayrıca; meslekte özel sektörden kamu kurumlarına geçişler yoğun olarak görülmektedir.

Meslekte ücret düzenlemelerinin yapılması, sosyal hakların iyileştirilmesi, mevcut yasaların yenilenmesi gibi ihtiyaçların yanısıra, mesleki örgütlenme (oda ve üst birliklerin kurulması) ihtiyacı da gelecekle ilgili beklentiler arasında sayılmaktadır.

Güvenlik görevlisinin, sivil savunma hizmetlerinde, itfaiye teşkilatında, emniyet hizmetleri ve silahlı kuvvetlerde, gümrük muhafaza, orman muhafaza, cezaevi koruma, hava limanları koruma ve köy koruculuğu gibi yakın mesleklerde ek eğitim alarak çalışabileceği düşünülmektedir.

IX.II. Avrupa Birliği’nde

Standardın VIII. bölümünde belirtildiği üzere güvenlik görevliliği mesleği için CEDEFOP tarafından hazırlanmış bir meslek profili bulunmadığından, mesleğin içinde yer aldığı sektöre ilişkin bilgiye rastlanmamıştır.

 X. MSK YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

MSK tarafından onaylanmış bir MSK Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar, yetkisi MSK’ca onaylanmış bir kurumun yapacağı yeterlilik sınavını başarıyla geçmek zorunda olacaktır.

Sınav ve belgelendirme sistemine ilişkin düzenlemeler önümüzdeki dönemde MSK tarafından belirlenecektir.

Meslek Analiz Çalışması sırasında, alan uzmanları tarafından genel tutum ve davranışlar sıralanmıştır. Ancak, bu hususlar sınav ve değerlendirmede esas alınmayacaktır.

Yararlanılan kaynaklar:  ISP Özel Güvenlik – Özel Güvenlik Hizmetleri TSE Standartları .

written by admin \\ tags: , ,